Pokaż zaawansowane opcje wyszukiwania >> Jak szukać >>

Sortuj według:    daty dodania malejąco rosnąco    tytułu malejąco rosnąco    ilości pobrań malejąco rosnąco znaleziono wyników: 9
Administracja publiczna >> pobierz
Nauka Administracji - Zagadnienia i odpowiedzi na zerówkę 06.01.2009. 17 stron, 5774 wyrazów:

1. Nauka administracji w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym:
2. Rodzaje administracji:
3. Pojęcie interesu publicznego:
4.Definicja negatywna i funkcjonalna administracji publicznej:
5. Cele działania administracji (publicznej i prywatnej):
6. Zasady działania administracji:
7. Rządy prawa:
8. Państwo prawne:
9. Zasady demokratycznego państwa prawnego:
10. Sens administracji publicznej:
11. Administracja a prawo oraz zasada legalności działania administracji:
12. Funkcje administracji:
13. Podziały w administracji (terytorialny, funkcjonalny itd.):
14. Zasadniczy i pomocniczy podział terytorialny w administracji:
15. Szczeblowa budowa aparatu administracji publicznej:
16. Kryteria podziału zadań i kompetencji w administracji:
17. Stosowanie prawa przez administrację w demokratycznym państwie prawa:
18. Organy administracji publicznej (klasyfikacja ze względu na zadania i właściwość, skład, sposób kreacji, itd.):
19. Definicje: centralizacji, subsydiarności, decentralizacji, dekoncentracji, koordynacji, kierownictwa, zwierzchnictwa, nadzoru i kontroli:
20. Pojęcie administracji funkcjonalnej i administracji na rzecz rządzenia:
21. Zakres działania, zadania, kompetencja i właściwość organu administracji:
22. Organy naczelne, a organy centralne administracji:
24. Problemy organizacji administracji centralnej:
25. Problemy organizacji administracji terenowej:
26. Organy o kompetencji ogólnej i szczególnej:
27. Organy monokratyczne (pojęcie i kreacja):
28. Zasada jednoosobowości w administracji:
29. Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów i jej organy wewnętrzne oraz kancelaria PRM:
30. Ministrowie, ministerstwa i inne agendy administracji rządowej:
31. Wojewoda, Marszałek województwa, Starosta, Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta) oraz ich aparaty pomocnicze:
32. Zespolenie administracji i kryteria jego stosowalności:
33. Formy zespolenia:
34. Zasada prowincjonalności:
35. Definicja aparatu pomocniczego, jednostki pomocniczej i zakładu administracyjnego:
37. Rodzaje i kryteria nadzoru w administracji:
38. Organy nadzoru nad samorządem:
39. Organy i rodzaje kontroli w administracji:
40. Organy odwoławcze w administracji:
48. Administracja jako organizacja inteligentna:
49. Dekoncentracja wewnętrzna w administracji:
51. Przenoszenie i powierzanie zadań publicznych w administracji:
53. Przymus państwowy:
55. Zasady sprawiedliwości społecznej, ochrony praw słusznie nabytych, proporcjonalności, pomocniczości:
56. Zadania i kompetencje SKO, RIO, NSA i NIK:
57. Niewładcze formy (metody) działania administracji:
58. Decyzja i proces decyzyjny w administracji:
59. Rządowy proces decyzyjny:
60. Techniki podejmowania decyzji:
61. Biurokracja i system biurotyczny w administracji:
63. Kolegialność jako metoda działania i jako metoda podejmowania rozstrzygnięć w administracji:
65. Kierownictwo w znaczeniu rzeczowym i czynnościowym:
66. Rozpiętość kierowania (kierownictwa) w administracji:
64. Kolegialność jako cecha strukturalna organu:
67. Modele doradztwa w administracji:
68. Kadry administracyjne i modele kariery urzędniczej w administracji:
69. Odpowiedzialność w administracji:
70. Etyczne aspekty funkcjonowania administracji:
Rodzaj pliku: test/pytania; Rozmiar pliku: 144 KB; Pobrań: 3; Data dodania: 2011-04-16; Kategoria: Humanistyczne/Polityka;
Naukowa teoria zarządzania >> pobierz
teorie zarządzania - ściąga, 2 strony, 958 wyrazów:; Naukowa teoria zarządzania szkoła klasyczna; Podejście systemowe ; Podejście sytuacyjne ; Decyzja ; Proces podejmowania decyzji ; Planowanie ; Plan strategiczny ; Plan taktyczny ; Plan operacyjny ; ORGANIZOWANIEDZIAŁAŃ; Znaczenie struktury organizacyjnej; Wyznaczniki struktury organizacyjnej; Struktura macierzowa ; Różne ujęcia controllingu; Controlling ; Zarządzanie zasobami ludzkimi ; Autokrata ; Demokrata ; Przywódca transformacyjny ; Przywódca konsensualny ; Struktura sztabowo-liniowa ; Struktura funkcjonalna ; Struktura dywizjonalna
Rodzaj pliku: ściąga; Rozmiar pliku: 42.5 KB; Pobrań: 41; Data dodania: 2010-10-23; Kategoria: Ekonomiczne/Zarządzanie;
Makrostruktury >> pobierz
Opracowane zagadnienia z przedmiotu makrostruktura. 25 stron, 7894 wyrazów:
1. Struktura społeczna (P)
2. Cztery wymiary struktury społecznej wg Sztompki
3. 5 dylematów wg Domańskiego
4. Koncepcja struktury społecznej Domańskiego
5. Co to są struktury wielkie/małe wg Rybickiego
6. Typy struktur wg Rybickiego
7. Typy układu struktur
8. Zasady wyróżniające makrostruktury
9. Koncepcja struktury społ. wg Ossowskiego (P)
10. Wizja: dychotomiczna, gradacyjna, funkcjonalna struktury
11. Warunki sprzyjające pojawianiu się koncepcji dychotomicznych
12. Różnica między gradacją prostą a syntetyczną (P)
13. Klasa wg Ossowskiego
14. Różnica między klasami a stanami (P)
15. Klasy posiadania, zarobkowe, społeczne
16. Dysfunkcje uwarstwienia wg Tumina
17. Porównanie Webera i Marksa (klasy)
18. Działania klas
19. Czym są stany (należy wspomnieć o szacunku społecznym) (P)
20. Typy stanów
21. 3 sposoby rozumienia klas wg Marksa w reinterpretacji J. Hochfelda
22. Społeczeństwo klasowe: model biegunowy i schemat rozwiniętej struktury klasowej
23. Co to jest kasta (Dżati, Warna)
24. 7 cech kasty
25. Powstawanie kast (3 koncepcje)
26. Podstawowe założenia teorii uwarstwienia wg Davisa i Moore’a.
27. Czym jest stratyfikacja? Co decyduje o przypisaniu prestiżu?
28. Odmiany systemów uwarstwienia - od czego zależą?
29. Krytyka teorii uwarstwienia funkcjonalnego i jego dysfunkcjonalność
30. Teorie konfliktowe - Marks i Simmel
31. Funkcjonalna i konfliktowa koncepcja społeczeństwa (P)
32. Czym są klasy wg Dahrendorfa
33. Przyczyny konfliktu wg Cosera
34. Wentyl bezpieczeństwa wg Cosera
35. Czym jest underclass (P)
36. Marginalizacja a/i wykluczenie
37. Czym są warstwy wg Dahrendorfa
38. Wymiary wykluczenia (W. Wolfe)
39. Przyczyny wykluczenia (R. Szarffenberg)
40. Koncepcja klasy twórczej (Richard Florida)
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 182 KB; Pobrań: 175; Data dodania: 2010-02-06; Kategoria: Humanistyczne/Socjologia;
Psychologia w zarządzaniu - notatki z podstaw psychologi >> pobierz
Psychologia w zarządzaniu - notatki z podstaw psychologi. 21 stron, 4287 wyrazów.
Psychologia
CELE PSYCHOLOGII
KONCEPCJA PSYCHOLOGICZNA
RODZAJEODZAJE PSYCHOLOGII
Psychologiczna koncepcja człowieka
Behawiorystyczna koncepcja człowieka
Psychologia humanistyczna
Koncepcja człowieka w psychologii poznawczej
DZIAŁY PSYCHOLOGII
METODY BADAWCZE PSYCHOLOGII
CZYNNIKI DECYDUJĄCE CO POSTRZEGAMY
PROCES WARUNKOWANIA; Warunkowanie klasyczne; Warunkowanie instrumentalne; Metody badania myślenia; Myślenie; Rodzaje myślenia:; Wnioskowanie dedukcyjne ; Wnioskowanie indukcyjne ; Rodzaje sytuacji problemowych:; Fazy rozwiązywania problemów; Zjawisko „olśnienia” (wglądu) ; Strategie rozwiązywania problemów:; Fiksacja funkcjonalna ; Inteligencja; Wyznaczanie ilorazu inteligencji; Inteligencja emocjonalna ; Emocja; Źródła emocji; Ekspresja emocji ; Różnice kulturowe w ekspresji kulturowej; Inteligencja emocjonalna ; Stres biologiczny (fizjologiczny) ; Stres psychologiczny ; Źródło stresu; Charakterystyka stanu stresu; Wpływ stresu na funkcjonowanie organizmu; Proces radzenia sobie ze stresem ; Odporność na stres ; Czynniki warunkujące odporność na stres; Frustracja; Stan frustracji ; Przyczyny frustracji; Przeszkody; Motywacja ; Konflikt motywów ; Hierarchia potrzeb według Maslowa; Inni ludzie w procesach motywacyjnych;
Osobowość:
Struktura osobowości w ujęciu psychoanalitycznym; Konflikt, lęk i mechanizmy obronne; Mechanizmy obronne ; Temperament; Podstawowe wyróżniki temperamentu; Różnice między pojęciem temperament a osobowość; Regulacyjna teoria temperamentu; Temperament trudny; Koncepcja PEN; Osobowość jako zespół cech; Pięcioczynnikowy model osobowości – „Wielka Piątka”; Osobowość typu A; Osobowość typu B;; Pomiar osobowości; Różnice indywidualne; Komunikacja interpersonalna
Język publiczny i formalny (Komunikacja niewerbalna; Poziom komunikacji interpersonalnej; Otwartość komunikacyjna rozmówców; Przyczyny zaburzeń w komunikowaniu; Zasady dobrego komunikowania się);
Indywidualne style komunikowania się (E.M. Russo; Styl dyrektywny; Styl afektywny; Styl uważający; Styl analityczny)
Środki masowego przekazu; Dwa główne sposoby przekonywania; Sposoby zwiększenia skuteczności przekazu
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 70.71 KB; Pobrań: 238; Data dodania: 2010-01-29; Kategoria: Humanistyczne/Psychologia;
socjologia wykłady >> pobierz
socjologia - wykłady z przedmiotu. 12 stron, 1994 wyrazów:
Grupy społeczne - Grupa odniesienia; Funkcjonowanie grupy odniesienia.
Stratyfikacja społeczna - Relacja zadań; Status społeczny; Status socjoekonomiczny; Rodzaje statusów; Rodzaje społeczeństw; Efekty społeczne transformacji;
Kultura - Kategorie kultury; Kultura bytu; Kultura społeczna; Kultura symboliczna; Religia; Nauka; Sztuka; Zabawa
Tożsamość i opozycja kulturowa - Kultura; Antagonizm
Przeciwstawienia
Rodzina.
Strukturalna – funkcjonalna teoria rodziny.
Systemowa teoria rodziny.
Dewiacja społeczna.
Media.
Zasady oddziaływania mediów na odbiorcę.
Teorie oddziaływania środków masowego przekazu.
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 92.5 KB; Pobrań: 197; Data dodania: 2010-01-22; Kategoria: Humanistyczne/Socjologia;
Nauka o przedsiębiorstwie >> pobierz
Opracowane zagadnienia związane z pojęciem przedsiebiorstwa (ok. 90 zagadnień). 40 stron, 14273 wyrazów:
1.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
2.Ryzyko, niepewność gospodarowania
3.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
4.Omówić pojęcie i istotę managementu
5.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
6.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
7.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
8.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe.
9.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
11.Co określa wizja (misja) firmy?
12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)?
13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie.

14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie.
15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa.
16.Co to jest biznes plan i ci zawiera ?
17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw.
19. Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie.
20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie.
21. Omówić proces tworzenia przedsiębiorstwa.
22. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.
23. Kategorie form prawnych przedsiębiorstwa.
24.Charakterystyka przedsiębiorstwa państwowego
25.Charakterystyka przedsiębiorstwa jednostkowego
26.Charakterystyka spółki cywilnej
27. Charakterystyka spółki partnerskiej
28.Charakterystyka spółki komandytowej
29.Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
30. Charakterystyka spółki akcyjnej.
31.Charakterystyka Spółdzielni.
32.Przesłanki likwidacji i upadłości przedsiębiorstwa
33.Wymiwenić przesłanki i formy koncentracji gospodarczej
34.Koncern podporządkowujący a koncern równorzędny
35.Trust, kartel, syndykat jako formy koncentracji gospodarczej
36.Konsorcjum i konglomerat jako formy koncentracji gospodarczej
37.Holding jako forma koncentracji gospodarczej.
38. Formy i metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
39. Cele prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
40. Prywatyzacja a reprywatyzacja.
41. Prywatyzacja a komercjalizacja przedsiębiorstw.
42.Powiązanie konwersji wierzytelności z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych.
43. Pięć faz dochodzenia do wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
44. Rodzaje wyników finansowych zawarte w rachunku zysków i strat.
45.Istota i znaczenie bilansu rachunku zakupów i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
46.Ogólny układ bilansu
47. Omówić części składowe aktywów bilansu.
48. Omówić części składowe pasywów bilansu
49.Na czym polega pozioma i pionowa analiza bilansu.
50. Ogólny układ rachunku zysków i strat.
51. Różnice w podejściu do podziału zysku netto przez właścicieli, przedsiębiorstwo, wierzycieli.
52. Rodzaje kapitału własnego przedsiębiorstwa.
53. Omówić ogólny układ sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.
54. Omówić możliwe relacje zysku netto do środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej.
55. Omówić możliwe relacje między środkami pieniężnych netto z działalności operacyjnej ,inwestycyjnej i finansowej .
56. Metoda konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych
57.Wymienić i omówić dwa wybrane wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa.
58.Wymienić i omówić dwa wybrane wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa.
59.Wymienić i omówić dwa wybrane wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa.
60. Co to jest próg rentowności przedsiębiorstwa i jak się go oblicza w ujęciu wartościowym
61. Co to jest próg rentowności przedsiębiorstwa i jak się go oblicza w ujęciu ilościowym
62. Omówić następujące przekroje klasyfikacji kosztów.
a) rodzaje kosztów
b) struktura wewnętrzna kosztów
63. Omówić następujące przekroje klasyfikacji kosztów.
a) rodzaj i sposób finansowania
b) cel poniesienia
64.. Omówić następujące przekroje klasyfikacji kosztów.
a) stopień zdolności od wielkości produkcji
b) sposób odnoszenia kosztów na wytwarzane produkty
c )związek kosztów z osiągniętymi przychodami.,
65. Pojęcie i cele działalności marketingowej.
66. Bierne i czynne podejście do marketingu.
67.Omówić najważniejsze funkcje marketingu przedsiębiorstwa.
68. Co to jest marketing-mix ,omówić jego elementy składowe.
69. Rynki działania przedsiębiorstwa w ujęciu marketingowym.
70. Produkty i usługi w ujęciu marketingowym.
71. Uwarunkowania kanałów dystrybucji.
72. Na czym polega franchising.
73. Promocja sprzedaży a public relations
74. Podstawowe czynniki jakości i usług.
75. Systemy jakości ISO 9000, TQM
76. Funkcje ceny w działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
77. Rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie.
78. Co to jest i czemu służy segmentacja rynku.
79.Zakres i rola badań marketingowych w przedsiębiorstwie.
81.Omówić przebieg cyklu życia produktu w podziale na fazy.
82.Omówić 2 strategie cenowe przedsiębiorstwa.
83. Co to jest i jakie znaczenie ma plan marketingowy w przedsiębiorstwie.
84. Co to są zasoby pracy i jaka jest istota gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie.
85.Omówić formuły gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
86.Wynagrodzenie a dochody z pracy.
88.Omówić funkcje płacy .
89. Istota i składniki zakładowego systemu wynagradzania
91. Znaczenie i istota planowania płac w przedsiębiorstwie
92. Działalność podstawowa a pomocnicza w przedsiębiorstwie.
93. Podstawy organizacji produkcji w przedsiębiorstwie .
94. Zasadnicze typy organizacji produkcji.
95. Co to jest i na czym polega logistyka w procesie organizacji produkcji?
96. Wyjaśnić konwencję 7W logistyki organizacji produkcji.
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 345.5 KB; Pobrań: 976; Data dodania: 2009-09-14; Kategoria: Ekonomiczne/Zarządzanie;
Makroekonomia >> pobierz
Praca pisemna z Mikro i Makroekonomi, 66 stron!!
1 WSTĘP
2 RÓŻNICE MIĘDZY MIKRO-, A MAKROEKONOMIĄ WYNIKAJĄCE Z OGLĄDU GOSPODARKI
2.1 RÓŻNICE WYNIKAJĄCE ZE SPOSÓB POSTRZEGANIA UCZESTNIKÓW PROCESU RYNKOWEGO
2.2 RÓŻNICE WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU ZDEFINIOWANIA
2.3 RÓŻNICE WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU ZDEFINIOWANIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ
3 PODSTAWOWE ZWIĄZKI MAKROEKONOMICZNE W GOSPODARCE OTWARTEJ
4 FUNKCJE MAKROEKONOMII
4.1 FUNKCJA EFEKTYWNOŚCI
4.2 FUNKCJA SPRAWIEDLIWOŚCI PODZIAŁU
4.3 FUNKCJA STABILIZACYJNA
5 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ
6 MODELE RUCHU OKRĘŻNEGO
6.1 MODEL PIERWSZY (Założenia modelu:; Czynniki warunkujące oszczędności ;Czynniki warunkujące inwestycje)
6.2 MODEL DRUGI (Założenia modelu:;Główne makroekonomiczne kanały transmisyjna oszczędności w dyspozycję przedsiębiorstw; Dostosowanie rynkowe modelu drugiego)
6.3 MODEL TRZECI (Podatki; Wydatki z budżetu; Ruch okrężny z uwzględnieniem roli państwa - WYKRES)
7 PODSTAWOWA TOŻSAMOŚĆ DOCHODOWO -WYDATKOWA
8 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ RACHUNEK PKB I PNB
8.1 CEL POMIARU PKB I PNB
8.2 RÓŻNICA MIĘDZY PKB I PNB
8.3 POMIAR DOCHODU (Założenia pomiaru dochodu (dotyczy tabelki) )
8.4 STRUKTURA RACHUNKU DOCHODU
8.5 RACHUNEK PKB – WPŁYW CEN NA POMIAR (Wady deflatora (zabiegu stałości cen))
8.6 METODY MIERZENIA WZROSTU GOSPODARCZEGO (Przyrost dochodu; Wzrost dochodu; Tempo wzrostu dochodu; Średnie tempo wzrostu dochodu)
8.7 WIELKOŚĆ DOCHODU (Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne; Dochód narodowy brutto (ceny bieżące, w mld zł); PKB jako miara dobrobytu; Odczuwalność wzrostu PKB)
9 RYNEK DÓBR I USŁUG
9.1 MAKROEKONOMICZNA ANALIZA RYNKU DÓBR I USŁUG
9.2 PODSTAWOWE KATEGORIE OPISUJĄCE RYNEK DÓBR I USŁUG (Zagregowany popyt; Zagregowana podaż)
9.3 DOSTOSOWANIA NA RYNKU DÓBR I USŁUG (Analiza dostosowań długookresowych; (Analiza dostosowań w krótkim okresie czasu; Równoważenie się rynku)9.4 RYNEK DÓBR I USŁUG W MODELU NEOKLASYCZNYM (Model neoklasyczny; Mechanizm generujący stopę procentową na rynku dóbr i usług w modelu neoklasycznym; Dostosowania w gospodarce na rynku dóbr i usług w modelu neoklasycznym; Rynek pracy w modelu neoklasycznym)
9.5 POPYTOWY MODEL WZROSTU – TEORIA KEYNS`A (Popytowy model wzrostu; Model 450 )
10 POLITYKA FISKALNA
10.1 MODELE BUDŻETU (Model deficytowy; Nadwyżkowy model budżetu)
10.2 INSTRUMENTY FINANSOWANIA BUDŻETU
10.3 RODZAJE DŁUGU PUBLICZNEGO
10.4 CECHY DOBREGO SYSTEMU PODATKOWEGO
11 MAKROEKONOMICZNE PRAWIDŁOWOŚCI W POLITYCE FISKALNEJ
11.1 PODZIAŁ MAKROEKONOMICZNYCH PRAWIDŁOWOŚC I W POLITYCE FISKALNEJ(Prawidłowości dotyczące dochodu do budżetu)
11.2 POLITYKA FISKALNA(Pasywna polityka fiskalna; Aktywna polityka fiskalna; Kryteria oceny efektywności polityki fiskalnej)
11.3 PRAWIDŁOWOŚCI PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (Podstawowe uzasadnienia wydatków budżetowych; Zależności poziome w budżecie)
12 RYNEK PIENIĘŻNY
12.1 PODSTAWOWE INFORMACJE(Definicja merytoryczna; Definicja funkcjonalna)
12.2 RYNEK PIENIĘŻNY (Kategorie opisujące rynek pieniężny; Narzędzia polityki pieniężnej Banku Centralnego; Zasady polityki pieniężnej)
13 RYNEK DÓBR U USŁUG, A RYNEK PIENIĘŻNY
13.1 MAKROEKONOMICZNE ZWIĄZKI POMIĘDZY RYNKIEM DÓBR U USŁUG A RYNKIEM PIENIĘŻNYM
13.2 POLITYKA FISKALNA, A DOSTOSOWANIA MIĘDZY RYNKAMI DÓBR I USŁUG A RYNKIEM PIENIĘŻNYM
14 SYSTEM BANKOWY W POLSCE
14.1 FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO (Bank emisyjny; Bank banków; Bank gospodarki narodowej)
14.2 FUNKCJE BANKÓW OPERACYJNYCH (KOMERCYJNYCH)
14.3 FUNKCJE SYSTEMU BANKOWEGO
15 MODEL IS – LM
15.1 LINIA IS (Definicja IS; Wpływ polityki fiskalnej na IS)
15.2 LINIA LM (Definicja LM; Wpływ polityki pieniężnej na linię LM)
15.3 DOSTOSOWANIA MAKROEKONOMICZNE W MODELU IS – LM
15.4 PODSUMOWANIE
16 ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĘŻNA – FORMUŁA FISHERA, A POLITYKA PIENIĘŻNA
17 RYNEK PRACY
17.1 RYNEK PRACY W UJĘCIU MAKROEKONOMICZNYM(Stopa bezrobocia, stopa aktywacji zawodowej, zasób pracy; Stopy bezrobocia; Przepływy pomiędzy zasobem pracy i ludźmi poza zasobem pracy; Dobre i złe strony bezrobocia (zagrożenia bezrobociem); Metody zwalczania bezrobocia; Rodzaje bezrobocia)
18 ZWIĄZEK POMIĘDZY RYNKIEM PRACY, RYNKIEM DÓBR I USŁUG ORAZ RYNKIEM PIENIĘŻNYM
18.1 MECHANIZMY ŁĄCZĄCE RYNEK PRACY Z RYNKIEM DÓBR I USŁUG. (Zagregowana funkcja produkcji; Popyt na dobra i usługi oraz wielkość płacy realnej)
18.2 ZWIĄZEK POMIĘDZY RYNKIEM PRACY, RYNKIEM DÓBR I USŁUG ORAZ RYNKIEM PIENIĘŻNYM
19 INFLACJA – POZIOM CEN
19.1 SKUTKI INFLACJI (Negatywne skutki inflacji; Pozytywne skutki inflacji)
19.2 RODZAJE INFLACJI
19.3 WSKAŹNIKI INFLACJI
19.4 ZJAWISKO SPIRALI INFLACYJNEJ (Przekroje spirali inflacyjnej)
19.5 METODY ZWALCZANIA INFLACJI
19.6 STOPA BEZROBOCIA A STOPA INFLACJI – KRZYWA PHILIPSA
20 GOSPODARKA OTWARTA – PODSTAWOWE POJĘCIA
21 POLITYKA FISKALNA I PIENIĘŻNA PRZY STAŁYM I ZMIENNYM KURSIE WALUTOWYM
22 INSTRUMENTY POLITYKI HANDLU ZAGRANICZNEGO
Rodzaj pliku: praca pisemna; Rozmiar pliku: 154.84 KB; Pobrań: 2032; Data dodania: 2006-04-04; Kategoria: Ekonomiczne/ekonomia;
Handel Zagraniczny >> pobierz
Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie - 8 stron :
Joint – Venture ; Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego; Formy rozwiązań organizacyjnych;
Handel zagraniczny realizowany przez dział sprzedaży krajowej
Wyodrębniona sekcja handlu zagranicznego
Samodzielny dział handlu zagranicznego
Funkcjonalna organizacja działu handlu zagranicznego
Korzyści związane z organizacją handlu zagranicznego
Negatywne skutki stosowania tej formy organizacji
Korzyści geograficzne zorientowanej organizacji działu handlu zagranicznego
Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od grup klientów
Korzyści tworzenia takich zespołów
Wielowymiarowa organizacja działu handlu zagranicznego (macierzowa i tensorowa)
Systemy kompetencji w organizacji handlu zagranicznego
System liniowy
Kooperatywny system funkcjonalny.
Włączenie spółki córki do organizacji handlu zagranicznego przedsiębiorstwa
Scentralizowane kierowanie spółką córką
Zdecentralizowane kierowanie spółką córką
Organizacja przedsiębiorstwa międzynarodowego
Struktury zdywersyfikowane
Zintegrowana struktura funkcjonalna
Zintegrowana struktura według produktów
Struktury wielowymiarowe
Holding jako szczególna forma międzynarodowej organizacji
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 15.98 KB; Pobrań: 404; Data dodania: 2005-10-21; Kategoria: Ekonomiczne/Handel Zagraniczny;
Struktura funkcjonalna >> pobierz
Struktura Funkcjonalna organizacji: istota, budowa struktury funkcjonalnej, opis jej działania, cechy tej struktury, jej wady i zalety, schemat struktury oraz zastosowanie
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 4.5 KB; Pobrań: 322; Data dodania: 2003-03-31; Kategoria: Ekonomiczne/Zarządzanie;
Lista wyników dla podobnych kluczy wyszukiwanego wyrażenia:
"funkcjonalna" (12 wyników) "struktura funkcjonalna" (9 wyników)
Linki sponsorowane:   Auto Gratka   |   Moto Gratka