Pokaż zaawansowane opcje wyszukiwania >> Jak szukać >>

Sortuj według:    daty dodania malejąco rosnąco    tytułu malejąco rosnąco    ilości pobrań malejąco rosnąco znaleziono wyników: 3
Wykłady z makroekonomii >> pobierz
Wykłady z makroekonomi z 2007 roku, dobrze opracowane, 26 stron:
Cele i narzędzia makroekonomii
Produkt i dochód narodowy
Determinanty dochodu narodowego
Równowaga – sposoby wyznaczania
Budżet państwa
PIENIĄDZ I SYSTEM PIENIĘŻNY
SYSTEM BANKOWY
FUNKCJE PIENIĄDZA
POPYT NA PIENIĄDZ
ZASOBY PIENIĘŻNE
Cykl koniunkturalny – cykliczny rozwój gospodarczy
POLITYKA FISKALNA
POLITYKA MONETARNA
TEORIE WAHAŃ CYKLICZNYCH
INFLACJA
BEZROBOCIE
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 282 KB; Pobrań: 205; Data dodania: 2009-04-15; Kategoria: Ekonomiczne/ekonomia;
Makroekonomia >> pobierz
Zagadnienia z Makroekonomii, bardzo dobrze opracowane zagadnienia, 55 stron, 1762 wyrazów:
Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego.
Kształtowanie się zatrudnienia i bezrobocia z punktu makroekonomii.
Ceny i inflacja.
Zagraniczna polityka gospodarcza.
Narzędzia polityki makroekonomicznej.
Wzrost gospodarczy i jego determinanty.(Determinanty wzrostu dochodu narodowego w długim okresie czasu; Kapitał i jego efektywność, a wzrost gospodarczy; Postęp techniczny i jego determinanty)
Czynniki wzrostu gospodarczego w krótkim okresie czasu.(Składniki globalnego popytu i ich determinanty; Wpływ dochodu na oszczędności; Zależność dochodu narodowego od eksportu netto; Dochód narodowy zapewniający równowagę; Mnożnik inwestycyjny)
Czynniki wzrostu dochodu narodowego w długim okresie czasu.(Funkcja produkcji dla technologii; Polityka pobudzania wzrostu dochodu narodowego; Polityka zwiększania siły roboczej)
Cykle koniunkturalne oraz teorie je kształtujące (Przyczyny kryzysów gospodarczych; Typowe prawidłowości cykliczne)
Główne teorie dotyczące cykli koniunkturalnych (Teoria egzogeniczna; Teoria endogeniczna)
Współczesne największe kryzysy gospodarcze.
Załamanie gospodarki polskiej w latach 1989 – 92. (Prawo A.Okuna.)
System pieniężno – kredytowy (Początki systemu bankowego; Współczesne systemy bankowe)
Inflacja a podaż pieniądza (Kształtowanie się popytu na pieniądz; Podaż pieniądza; Rola banku centralnego)
Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych
Polityka fiskalna i monetarna państwa.(Mnożnik zrównoważonego budżetu; Wpływ polityki fiskalnej na realny produkt narodowy brutto w długim okresie czasu; Wpływ handlu zagranicznego na dochód narodowy)
Konkurencyjność w gospodarce światowej, jej tło ekonomiczne oraz jej składniki.(Ekonomiczne aspekty konkurencyjności; Elementy konkurencyjności; Koncepcja konkurencyjności M. Portera.)
Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej.(Istota międzynarodowej integracji gospodarczej; Metody międzynarodowej integracji; Integracja ekonomiczna w Europie w latach 90; Współpraca integracyjna w Europie po II wojnie światowej; Rozwój integracji gospodarczej w Ameryce Północnej)
Zarządzanie długiem i finansowanie deficytu.
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 459 KB; Pobrań: 363; Data dodania: 2009-10-07; Kategoria: Ekonomiczne/ekonomia;
Opracowane pytania na egzamin dyplomowy z ekonomii >> pobierz
Ekonomia - OPRACOWANE PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE - 75 pytań, 53 strony, 18340 wyrazy:
1. Monetaryzm - założenia i implikacje dla polityki gospodarczej.
2. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego – założenia i implikacje dla polityki gospodarczej.
3. Mikroekonomia a makroekonomia – pojęcie, funkcje, metody badawcze.
4. Zasada racjonalnego gospodarowania.
5. Popyt i jego determinanty.
6. Podaż i jej determinanty.
7. Koszty alternatywne – zastosowanie w rachunku ekonomicznym.
8. Kategorie i metody liczenia produktu narodowego brutto.
9. Podział produktu narodowego brutto i jego mechanizmy.
10. Bezrobocie i jego rodzaje oraz przyczyny i skutki społeczne oraz ekonomiczne.
11. Pieniądz – pojęcie, geneza, historia i funkcje.
12. Waluta międzynarodowa – pojęcie, funkcje, warunki.
13. Funkcje banku centralnego, autonomia banku centralnego, wiarygodność banku centralnego.
14. Polityka monetarna – cele i instrumenty.
15. Polityka fiskalna – cele i instrumenty.
16. Inflacja – pojęcie, rodzaje i przyczyny.
17. Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy.
18. Kursy walutowe i ich rodzaje.
19. Gospodarka światowa – pojęcie, struktura, mechanizmy.
20. Międzynarodowy Fundusz Walutowy – geneza, funkcje, mechanizm kredytowy.
21. Wymienialność walut – pojęcie i rodzaje.
22. Cykl koniunkturalny – pojęcie, fazy, ewolucja.
23. Globalizacja – pojęcie, cechy, skutki ekonomiczne i społeczne.
24. Teoria cyklu życia produktu.
25. Przyczyny zacofania gospodarczego.
26. Rola wolności gospodarczej i własności prywatnej w rozwoju gospodarczym.
27. Ryzyko w działalności gospodarczej i jego pomiar.
28. Podatki – pojęcie, rodzaje, skutki dla podatników.
29. Podatki a zakłócenie mechanizmu rynkowego.
30. Inflacja a wzrost gospodarczy.
31. Przyczyny i skutki redystrybucji budżetowej - dochód narodowy.
32. Protekcjonizm i jego przyczyny we współczesnej gospodarce.
33. Miary elastyczności popytu oraz podaży - ich znaczenie.
34. Teoria wyborów konsumenta w gospodarce rynkowej – znaczenie, zasady i organizacja.
35. Zachowanie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej, oligopolu, monopolu.
36. Metody pomiaru dochodu narodowego.
37. Popytowe i podażowe determinanty wzrostu dochodu narodowego.
38. Czynniki kształtujące popyt i podaż na rynku pracy.
39. Określ co to są zasoby materialne i niematerialne oraz ich znaczenie dla organizacji.
40. Znaczenie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
41. Istota monopolu, cele i rodzaje organizacji monopolistycznych.
42. Funkcje pieniądza w gospodarce rynkowej.
43. Wahania koniunktury gospodarczej, ich przyczyny i skutki.
44. Metody liczenia produktu narodowego oraz jego kategorie.
45. Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego.
46. Deficyt budżetowy, jego przyczyny i metody ograniczanie.
47. Dług publiczny, jego przyczyny i metody ograniczania.
48. Dlaczego zawierane są alianse strategiczne.
49. Płynność finansowa i jej miary.
50. Charakterystyka zasad gospodarki rynkowej.
51. Alokacja zasobów w gospodarce rynkowej.
52. Budżet państwa a popyt globalny.
53. Istota i podstawowe twierdzenia ekonomii podaży.
54. Międzynarodowe przepływy kapitałów. Kapitał zagraniczny w Polsce – zagraniczne inwestycje bezpośrednie i portfelowe ( specyfikacja ).
55. Makroekonomiczne dysproporcje rozwojowe współczesnego świata.
56. Budżet państwa. Pojęcie, funkcje i zasady budżetowe oraz ich struktura.
57. Deficyt budżetowy – mechanizm jego powstawania.
58. Aktywna i pasywna polityka fiskalna państwa.
59. Marketing mix – jego elementy i znaczenie.
60. Strategia przedsiębiorstwa – cel i proces tworzenia i różne poziomy.
61. Cele i znaczenie analizy SWOT.
62. Banki – rodzaje, modele bankowości.
63. System bankowy w Polsce.
64. Rezerwy obowiązkowe banków – przyczyny i skutki tworzenia.
65. Cele i przedmiot zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
66. Rynek finansowy – pojęcie, funkcje, struktura i uczestnicy.
67. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego – charakterystyka.
68. Amortyzacja – metody liczenia i sens ekonomiczny.
69. Podatki – istota, cechy, funkcje i ich klasyfikacja.
70. Analiza finansowa – pojęcie, cel, zakres przedmiotowy, rodzaje i jej odbiorcy.
71. Sprawozdania finansowe w spółce akcyjnej – cele, cechy jakościowe, rodzaje i ich układ.
72. Metody ekonomicznej oceny projektów inwestycyjnych.
73. Pojęcie i klasyfikacje kosztów, metody ich kalkulacji.
74. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.
75. Obligacje, weksle, papiery wartościowe – rodzaje i charakterystyka.
Rodzaj pliku: test/pytania; Rozmiar pliku: 389 KB; Pobrań: 178; Data dodania: 2011-01-11; Kategoria: Ekonomiczne/Finanse i bankowość;
Lista wyników dla podobnych kluczy wyszukiwanego wyrażenia:
"dochodu" (40 wyników) "determinanty" (24 wyników) "determinanty dochodu" (3 wyników)
Linki sponsorowane:   Auto Gratka   |   Moto Gratka